Privacy verklaring

Mevr. Ilse Nada (kinder- en jeugd)psychiater

Inleiding

Ilse Nada gevestigd te Maria Theresialaan 1A, 6042 AJ Roermond en Kerkstraat 94 te Weert en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 87395886, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Ilse Nada van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Contactgegevens
Telefoon: 06-16127991
Email: contact@innersens.nl

Website: www.innersens.nl

Persoonsgegevens

Ilse Nada verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via email of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en andere persoonsgegevens zoals medische gegevens, betrokken hulpverleners, woonsituatie (o.a. significante relaties) en scholing/werkzaamheden.
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

Doeleinden verwerking

Ilse Nada verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst
 2. Declaratie voor de verrichte werkzaamheden

Rechtsgronden

Ilse Nada verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

Verwerkers

Ilse Nada kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies de persoonsgegevens verwerken. Ilse Nada sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Verstrekking aan derden

Ilse Nada deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ilse Nada deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER
Ilse Nada geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ilse Nada ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaartermijn

Ilse Nada bewaart gegevens niet langer dan nodig is. Ze hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier.
  Bij afgesloten dossiers van minderjarigen: tot 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
 2. (financieel) Administratieve gegevens: zeven jaar na vastlegging van de gegevens.

Beveiliging van gegevens

Ilse Nada draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Andere betrokken hulpverleners zoals een eventuele waarnemer in haar afwezigheid, zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Ilse Nada legt informatie met betrekking tot bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over de producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van de website. Ilse Nada gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Ilse Nada heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Bezoekers kunnen via de browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website(s) van Ilse Nada kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Ilse Nada heeft geen controle over deze externe websites en moedigt bezoekers dan ook aan het privacy beleid van de desbetreffende website of het sociaal medium te bekijken. Ilse Nada kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Rechten in het kader van de verwerking van gegevens zijn:

 1. Recht op inzage
  Ilse Nada moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.
 2. Recht op rectificatie
  Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Ilse Nada fout verwerkt? Dan moet Ilse Nada die aanpassen als u daarom vraagt.
 3. Recht op indienen van een klacht, Recht op klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens
  Ilse Nada probeert zo goed mogelijk zorg voor u te dragen. Bij klachten, geschillen en conflicten wordt u verzocht deze eerst met haar te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming, dan kunt u zich wat betreft de inhoud van de privacy verklaring, vervolgens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 4. Recht op overdracht
  Als Ilse Nada een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Ilse Nada worden overdragen aan die andere partij.
 5. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
  U mag aangeven dat de gegevens die bij Ilse Nada liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.


Voorts heeft u het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Ilse Nada beoordeelt het verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die Ilse Nada onderneemt naar aanleiding van het verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Ilse Nada met twee maanden verlengen indien de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat Ilse Nada krijgt daartoe aanleiding geeft. Ilse Nada zal u in dat geval informeren.

Wijzigingen privacystatement
Ilse Nada kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Ilse Nada gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Vragen

Bij vragen over deze privacy verklaring of de uitvoering ervan kunt u contact opnemen met Ilse Nada.